Principal Imprimir | Volver al artículo
14/03/2009 :: Nacionales PP.Catalans

Visto para sentencia el juicio laboral de Amadeu Casellas

x Apoptosis
[Cat-Cast] El abogado denuncia los trabajos forzados y condiciones de explotación. Amadeu advierte que volverá a la huelga de hambre si no tiene noticias de ningún permiso.

[Cat]

Eren gairabé les 10 del matí quan hem entrat al judici unes quinze persones junt amb els advocats. Després de que la setmana passada s'hagués aplaçat la data, segons jutjats per problemes tècnics, en aquesta ocasió el suport ha minvat, tot i que ha estat important la presencia a la sala. Recordem que va ser l'Amadeu qui va interposar una demanda a la Generalitat per les condicions de treball precaries que tenía a la presó, concretament al centre de 4 camins. Segons explica el propi pres, exercia com a oficial de 1ª i el compensaven amb menys de 80 euros, a més, no hi havia condicions de seguretat laboral entre d'altres.

A la sala hi havia un televisor preparat per a la videoconferencia amb l'Amadeu i cuatre mossos d'esquadra. Només començar l'advocat ha demanat l'anulació del judici perquè no entenia els motius pels quals el pres no podia asistir al judici “per raons de seguretat”, i perquè s'havien desestimat els testimonis que proposaven desde la part demandant. Ni tant sols l'Amadeu Casellas podia intervenir com a testimoni ja que això ho havia demanat la jutgessa i es veu que no ho ha considerat d'interés.

La jutgessa ha desestimat la petició de l'advocat i el judici s'ha realitzat amb normalitat. L'advocat de la Generalitat ha defensat que les feines que els presos realitzen a l'interior dels centres penitenciaris si no son productives, no se les reconeix com a feina, i s'hi referia com a “destinacions”. Tots aquells presos que treballen en tasques de manteniment com feia l'Amadeu Casellas, o perruqueria, o d'altres opcions no es considera que estiguin treballant sino formant-se, i rehabiltant-se, ja que com tothom sap els presos no tenen “habits laborals” i no son prou productius, i per tant la seva explotació es legitima. Segons l'advocat, els drets laborals no es podien aplicar tenint en compte aquesta situació.

D' aquesta manera pretenia tombar tota la denúncia social que hi ha darrere d'aquest judici, i també ha afegit que eren feines voluntaries. Aquests treballs són diferents als tallers del CIRE, creats per a vendre productes a l'exterior, sino que tracta d'aprofitar-se'n dels mateixos presos per al manteniment de la presó. El consentiment dels presos a l'hora d' acceptar una d'aquestes feines es basa en un document que la persona en qüestió pot firmar o no, en el que se l'informa de les tasques que haurà de dur a terme. Aquestes feines venen imposades per la junta de tractament i quan al gerent de 4 camins se li ha preguntat que pasava si un pres les rebutjava, la seva resposta ha sigut clara, “probablement complirà la condemna sencera a casa nostra”.

Fent servir les seves propies lleis, l'advocat de l'Amadeu ha fet ús de l'article 25 de la constitució en el que diu que no hi poden haver-hi treballs forçats a les presons, i encara que no transcendeixi legalment, ha denunciat que són condicions esclavistes.

Un altre dels punts del judici es si l'havien acomiadat com a represalia per la vaga de fam que va dur a terme a l'estiu i que va tenir un gran recolzament a l'exterior. Com a proves s'han aportat retalls de premsa que demostren que l'acomiadament va ser posterior, cosa que no ha negat la part acusada, sino que han afegit que va ser per raons de salut que el van fer fora.És clar que en aquest cas es donaria una baixa temporal i no definitiva, però això ja no ho han sabut defensar desde la generalitat i la presó de 4 camins.

Han sortit a declarar com a testimonis el sr. Estepa, gerent de 4 camins, el cap dels funcionaris d'obres i el responsable de manteniment. Hi ha hagut nombroses contradiccions en el que deien, com la magnitud de les tasques que realitzaven els presos de les “destinacions”, el fet de que no hi haguessin diferents posicions de treball entre els presos, i altres petits detalls que desvetllaven la gran evidència, no es pot negar que es tracti d'una ocupació laboral i per tant hi han uns drets a exigir.

És clar que és molt possible que això legalment no s'escolti, i la jutgessa es veia prou presionada per l'ambient de la sala. Des dels mossos d'esquadra, a l'advocat de la Generalitat que l'interrompia a ella i als advocats de l'Amadeu constanment i que a l'inici del judici, ha començat citant un cas com a jurisprudència d'un pres que va guanyar un judici laboral i després un tribunal superior li va revocar. És un petit detall i alhora una advertència per la jutgessa.

El judici ha acabat amb la intervenció de l'advocat de l'Amadeu que ha recalcat que no podia ser legítim un judici en aquestes condicions. Insistien en la necessitat dels seus testimonis, els companys de feina presos. El fet de que acomiadessin a l'Amadeu com a represalia de la vaga de fam bulnerava la llibertat d'expressió, i que havia quedat demostrat que a les presons hi havia treballs forçats obligats per les juntes de tractament.

A la sortida els advocats han agraït el suport a la gent que ha assistit al judici com a públic, doncs es una mesura de pressió, i han explicat les últimes noticies de l'Amadeu Casellas. Actualment es troba esperant un permis de 48 hores per fer un futur contracte laboral a l'exterior, i a partir d'aquí començar a tramitar el regim 100.2, que es tracta de un semi 3er grau. Cap al Septembre si tot fos bé ja podría estar al carrer en llibertat condicional. Es clar que tots aquests compromisos han estat verbals, i si abans del 25 d'aquest més de Març no li notifiquen cap noticia, amenaça amb tornar a la vaga de fam.


[Cast]

Eran prácticamente las 10 de la mañana cuando hemos entrado al juicio unas quince personas junto los abogados. Después de que la semana pasada se hubiera aplazado la fecha, según los juzgados por problemas tecnicos, en esta ocasión el apoyo ha disminuido, a pesar de que ha sido importante la presencia en la sala. Recordamos que fue Amadeu quien interpuso una demanda a la Generalitat por las condiciones de trabajo precarias que tenía en la carcel, concretamente en el centro de 4 camins. Según explica el propio preso, trabajaba como oficial de 1ª y le compensaban con menos de 80 euros, además no había las condiciones mínimas de seguriridad laboral entre otras.

En la sala había un televisor preparado para la videoconferencia con Amadeu y cuatro mossos d’esquadra. Nada más comenzar el abogado ha pedido la anulación del juicio porque no entendía los motivos por los que el preso no podía asistir al juicio “por razones de seguridad”, y porque se habían desestimado los testimonios que proponían desde la parte demandante. Ni siquiera Amadeu Casellas podía intervenir como testimonio ya que así lo había pedido la jueza porque no lo ha considerado de interés.

La jueza ha desestimado la petición del abogado y el juicio se ha realizado con normalidad. El abogado de la Generalitat ha defendido que los trabajos que los presos realizan en el interior de los centros penitenciarios si no son productivos, no se reconocen como trabajo y se refería a éstos como “destinaciones”. Todos aquellos presos que trabajan en tareas de mantenimiento como hacía Amadeu Casellas, o peluquería, u otras opciones no se considera que estén trabajando sino formándose, y rehabilitándose, ya que como todo el mundo sabe los presos no tienen “hábitos laborales” y no son lo suficiente productivos, y por tanto su explotación es legítima. Según el abogado, los derechos laborales no se podían aplicar teniendo en cuenta esta situación.

De esta forma pretendía tumbar toda la denuncia social que hay detrás de este juicio, y también ha añadido que eran trabajos voluntarios. Estos trabajos son diferentes a los talleres del CIRE, creados para vender productos al exterior, sino que se trata de aprovecharse de los mismos presos para el mantenimiento de la presión. El consentimiento de los presos a la hora de aceptar uno de estos trabajos se basa en un documento que la persona en cuestión puede firmar o no, en el que se informa de las tareas que tendrá que llevar a cabo. Estos trabajos vienen impuestos por la junta de tratamiento y cuando al gerente de 4 caminos se le ha preguntado que pasaba si un preso la rechazaba, su respuesta ha sido clara, “probablemente cumplirá la condena entera en nuestra casa”.

Usando sus propias leyes, el abogado de Amadeu ha usado el artículo 25 de la constitución en el que dice que no puede haber trabajos forzosos en las prisiones, y aunque no transcienda legalmente, ha denunciado que son condiciones esclavistas.

Otro de los puntos del juicio es si le habían despedido como represalia por la huelga de hambre que realizó en verano y que tuvo un gran apoyo desde el exterior. Como pruebas se han presentado recortes de prensa que demuestran que el despido va ser posterior, cosa que no ha negado la parte acusada, sino que ha añadido que fue por razones de salud que lo echaran. Está claro que en este caso se daría una baja temporal y no definitiva, pero esto ya no lo han sabido defender desde la generalitat y la prisión de 4 caminos.

Han salido a declarar como testimonios el Sr. Estepa, gerente de 4 caminos, el jefe de los funcionarios de obras y el responsable de mantenimiento. Ha habido numerosas contradicciones en lo que decían, como la magnitud de las tareas que realizaban los presos de las “destinaciones”, el hecho de que no hubieran diferentes posiciones de trabajo entre los presos, y otros pequeños detalles que desvelaban la gran evidencia, no se puede negar que se trate de una ocupación laboral y por tanto hay unos derechos a exigir.

Está claro que es muy posible que esto legalmente no se escuche, y la jueza se veía bastante presionada por el ambiente de la sala. Desde los mossos d’esquadra, al abogado de la Generalitat que la interrumpía a ella y a los abogados del Amadeu constantemente y que al inicio del juicio, ha comenzado citando un caso como jurisprudencia de un preso que va a ganar un juicio laboral y después un tribunal superior lo va a revocar. Es un pequeño detalle y a la vez una advertencia para la jueza.

El juicio ha acabado con la intervención del abogado de Amadeu que ha recalcado que no podía ser legítimo un juicio en estas condiciones. Insistían en la necesidad de sus testimonios, los compañeros de trabajo presos. El hecho de que despidieran a Amadeu como represalia por la huelga de hambre vulneraba la libertad de expresión, y que había quedado demostrado que en las prisiones había trabajos forzosos obligados por las juntas de tratamiento.

A la salida los abogados han agradecido el apoyo a la gente que ha asistido al juicio como público, ya que es una medida de presión, y han explicado las últimas noticias de Amadeu Casellas. Actualmente se encuentra esperando un permiso de 48 horas para hacer un futuro contacto laboral en el exterior, y a partir de aquí comenzar a tramitar el régimen 100.2, que se trata de un semi tercer grado. Hacia Septiembre, si todo fuese bien ya podría estar en la calle en libertad condicional. Está claro que todos estos compromisos han sido verbales, y si antes del 25 de este mes de Marzo no le notifican ninguna noticia, amenaza con volver a la huelga de hambre.

Col•lectiu de Contrainformació Autonom APOPTOSIS


Más información en La Haine

 

https://ppcc.lahaine.org/visto-para-sentencia-el-juicio-laboral-d