Principal Imprimir | Volver al artículo
18/10/2011 :: Nacionales PP.Catalans

Multan a Ràdio Pica con 60.000 euros por interferéncias

x La Directa
La sanción por parte del organismo dependiente del Ministerio de Industria la supone un nuevo obstáculo, ya que aun sufre las interferencias de una emisora privada comercial.

[Català]

La Direcció General de Telecomunicacions ha imposat una multa de 60.000 euros a ràdio Pica per interferir la freqüència de la SER a la ciutat de Barcelona. La sanció per part de l’organisme depenent del Ministeri d’Indústria suposa un nou entrebanc per a aquesta ràdio lliure, que precisament fa més d’un any que està patint les interferències d’una emissora privada comercial.

Arran d’una queixa de la SER el desembre de 2010, Indústria ha actuat d’ofici i ha sancionat ràdio Pica al cap de més de mig any per interferir durant unes poques hores el seu espai al dial. Per entendre l’origen d’aquesta multa, s’ha de tenir en compte que Pica lluita des del setembre de 2010 perquè una altra emissora, Amb2 FM, deixi d’aixafar-li la freqüència des de la torre de Collserola, des d’on emet a alta potència tot i que només té permís per fer-ho al Vallès Occidental. Davant d’aquesta indefensió –les interferències són conegudes per la Secretaria de Mitjans de la Generalitat– la comissió tècnica de ràdio Pica va emetre un senyal continu per intentar fer inaudible el senyal d’Amb2 FM al 96.6, que de retruc també va afectar parcialment el 96.9, franja ocupada per la SER. Aquesta sobremodulació ha estat el detonant d’una multa sense precedents per a un projecte autogestionat des de 1981 i que basa la seva programació en continguts culturals.

Un dels impulsors de ràdio Pica, Salvador Picarol, va assegurar en el segon recurs presentat a la Direcció General de Telecomunicacions el passat 28 de juliol que és insolvent i que, per tant “ni jo ni l’emissora sense publicitat (ràdio lliure) pot assumir la sanció. El manteniment de la ràdio és amb una quota mensual de 8 euros dels realitzadors de programes, personalment no posseeixo cap propietat, l’únic que puc oferir, si escau, és el meu ingrés a la presó per saldar la sanció”. Ara, un cop conegut que el Ministeri d’Indústria confirma la sanció, ràdio Pica presentarà el tercer recurs a finals de mes.

Pica, interferida des de setembre de 2010

Ràdio Pica pateix interferències des de fa més d’un any, cosa que dificulta que les seves oients puguin sintonitzar el 96.6 en algunes zones de Barcelona, que comparteix amb una altra emissora lliure històrica, Ràdio Bronka. Les emissions sense concessió administrativa d’Amb2 FM, que té la seu social a Sabadell, procedeixen de la desena planta de la torre de Collserola, propietat de Movistar. Aquests fets també han estat denunciats repetidament per la coordinadora de ràdios lliures, però de moment, ni la Generalitat, a través de la Secretaria de Mitjans, ni l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Indústria, han fet que s’aturin.

A banda, Amb2 FM (abans Mola FM) ha intentat l’estratègia de la criminalització contra Pica, a la qual va definir com a ràdio “relacionada amb grups antisistema”. En aquella ocasió, els responsables de l’emissora vallesana van presentar una denúncia contra Salvador Picarol per injúries arran d’unes suposades trucades telefòniques, però finalment va ser absolt pel jutjat número 2 de Sabadell el passat mes de febrer.

[Castellano]


La Dirección General de Telecomunicaciones ha impuesto una multa de 60.000 euros a radio Pica para interferir la frecuencia de la SER en la ciudad de Barcelona. La sanción por parte del organismo dependiente del Ministerio de Industria supone un nuevo obstáculo para esta radio libre, que precisamente hace más de un año que está sufriendo las interferencias de una emisora ​​privada comercial.

A raíz de una queja de la SER en diciembre de 2010, Industria ha actuado de oficio y sancionado radio Pica al cabo de más de medio año para interferir durante unas pocas horas su espacio en el dial. Para entender el origen de esta multa, se tendrá en cuenta que Pica lucha desde septiembre de 2010 para que otra emisora, Amb2 FM, deje de aplastar-le la frecuencia desde la torre de Collserola, desde donde emite en alta potencia aunque sólo tiene permiso para hacerlo en el Vallès Occidental. Ante esta indefensión-las interferencias son conocidas por la Secretaría de Medios de la Generalitat-la comisión técnica de radio Pica emitió una señal continua para intentar hacer inaudible la señal de Amb2 FM en 96.6, que de rebote también afectó parcialmente el 96.9, franja ocupada por la SER. Esta Sobremodulación ha sido el detonante de una multa sin precedentes para un proyecto autogestionado desde 1981 y que basa su programación en contenidos culturales.

Uno de los impulsores de radio Pica, Salvador Picarol, aseguró en el segundo recurso presentado a la Dirección General de Telecomunicaciones el pasado 28 de julio que es insolvente y que, por tanto "ni yo ni la emisora ​​sin publicidad (radio libre) puede asumir la sanción. El mantenimiento de la radio es con una cuota mensual de 8 euros de los realizadores de programas, personalmente no poseo ninguna propiedad, lo único que puedo ofrecer, en su caso, es mi ingreso en prisión para saldar la sanción". Ahora, una vez conocido que el Ministerio de Industria confirma la sanción, radio Pica presentará el tercer recurso a finales de mes.

Pica, interferida desde septiembre de 2010

Radio Pica sufre interferencias desde hace más de un año, lo que dificulta que sus oyentes puedan sintonizar el 96.6 en algunas zonas de Barcelona, ​​que comparte con otra emisora ​​libre histórica, Radio Bronka. Las emisiones sin concesión administrativa de Amb2 FM, que tiene su sede social en Sabadell, proceden de la décima planta de la torre de Collserola, propiedad de Movistar. Estos hechos también han sido denunciados repetidamente por la coordinadora de radios libres, pero de momento, ni la Generalitat, a través de la Secretaría de Medios, ni el Estado, mediante el Ministerio de Industria, han hecho que se detengan.

Además, Amb2 FM (antes Mola FM) ha intentado la estrategia de la criminalización contra Pica, a la que definió como radio "relacionada con grupos antisistema". En aquella ocasión, los responsables de la emisora ​​vallesana presentaron una denuncia contra Salvador Picarol por injurias a raíz de unas supuestas llamadas telefónicas, pero finalmente fue absuelto por el Juzgado número 2 de Sabadell el pasado mes de febrero.

 

https://ppcc.lahaine.org/multen-radio-pica-amb-60-000-euros-per-i