Principal Imprimir | Volver al artículo
01/05/2012 :: Nacionales PP.Catalans

[CAT/CAST] Una irregularidad permite que los Mossos seleccionen el juez que dictamina la preventiva

x Setmanari La Directa
JESÚS RODRÍGUEZ | 29/04/2012

[CAT]

Una irregularitat permet que els Mossos seleccionin el jutge que dictamina la presó preventiva

La rotació de les guàrdies dels jutjats d'instrucció es regula mitjançant un Acord del Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de 6 de maig de 1992. Aquests òrgans judicials quan es troben en funcions de guàrdia d'incidències i de detinguts són els encarregats de decidir si les persones detingudes ingressen o no a presó preventiva, per tant, el seu poder en les mesures cautelars a curt termini és molt gran. Segons consta a l'acord del CGPJ, cada dia hi ha quatre jutjats de guàrdia a la ciutat de Barcelona, el primer d'ells és el Jutjat d'Incidències i els altres s'anomenen Detinguts 1, Detinguts 2 i Detinguts 3. Per tal de regular el nombre de persones que des de les comissaries són traslladades a la Ciutat de la Justícia s'ha dirimit una sèrie de normes que adjudiquen territoris i funcions policials a cadascún dels jutjats de detinguts. A tall d'exemple, el jutjat Detinguts 1 és competent per prendre declaració a totes les persones provinents de les comissaries de Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu, Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó. En el cas del jutjat Detinguts 2, li corresponen la comissaria de Ciutat Vella, el Port i el Metro. Els jutjats que cada dia ocupen la funció d'incidències i detinguts són seleccionats rotatòriament entre els 33 jutjats d'instrucció de la ciutat. El dia d'avui (29 d'abril) hi ha la següent combinació: jutjat d'incidències (jutjat d'instrucció 3), Detinguts 1 (jutjat d'instrucció 4), Detinguts 2 (jutjat d'instrucció 5) i Detinguts 3 (jutjat d'instrucció 6). I així, cada dia successivament.

L'aleatorietat en el repartiment, norma bàsica

Un dels objectius que busca aquesta norma és evitar que cap jutjat pugui escollir una mena de delictes o un territori, i que el poder judicial i les autoritats policials siguin independents unes de les altres. Precisament, s'intenta evitar que cap cos policial o cap ciutadà pugui seleccionar el jutjat on aniran a parar els atestats i les denúncies per tal de preservar la suposada independència del poder judicial. Només hi ha una estranya excepció, els expedients que arriben des de la Divisió Central d'Informació. En tractar-se d'investigacions policials que en la majoria de casos no tenen una tutela judicial prèvia, els agents poden posar un dia concret per a efectuar les detencions, o poden allargar el temps de detenció (48h, 72h) per tal de fer coincidir la posada a disposició judicial amb la guàrdia d'un jutjat favorable als interessos dels mossos, que en aquest cas seria el dictamen de presó preventiva. Què fa més fàcil aquesta irregularitat? Doncs que a l'acord del CGPJ d'ara fa 20 anys es va estipular que el jutjat de Detinguts 3 seria el competent de tots els temes investigats per la Divisió Central d'Informació (DCI).

La DCI s'encarrega dels moviments socials alternatius

Cal recordar que la DCI s'encarrega específicament de perseguir els moviments socials alternatius: 15-M, okupes, anarquistes, comunistes, independentistes i qualsevol altre -ista, excepte capitalistes. És per això que, els agents de la DCI poden calcular l'horari de posada a disposició de persones detingudes i facilitar així el seu empresonament. Només fent una ullada als fòrums policials es pot comprovar que els policies tenen molt clar de quin peu calça cada jutge, amb casolanes classificacions de jutges més o menys afins a CiU i a les tesis de tolerància zero. Aquest procediment irregular podria haver estat emprat en el cas del Dani, l'Isma i el Javi, així com en el cas de la Laura –totes elles persones empresonades per participar a les protestes de la vaga general– però és molt difícil de demostrar. Diversos advocats han explicat a aquest setmanari que l'existència d'aquesta escletxa obre la porta a la prevaricació, ja que els policies poden escollir el jutjat més favorable als seus interessos. Per cert, el dimecres 2 de maig es troba de guàrdia a Detinguts 3 el jutjat d'instrucció 18, el mateix que va ordenar la presó preventiva per Javi, Isma i Dani. Totes les detencions que la DCI pugui efectuar el dilluns 30 d'abril i el dimarts 1 de maig passarien a prestar declaració davant la seva titular, la magistrada Carmen García.


[CAST]

La rotación de las guardias de los juzgados de instrucción se regula mediante Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 6 de mayo de 1992. Estos órganos judiciales cuando se encuentran en funciones de guardia de incidencias y de detenidos son los encargados de decidir si las personas detenidas ingresan o no en prisión preventiva, por tanto, su poder en las medidas cautelares a corto plazo es muy grande. Según consta en el acuerdo del CGPJ, cada día hay cuatro juzgados de guardia en la ciudad de Barcelona, ​​el primero de ellos es el Juzgado de Incidencias y los demás se llaman Detenidos 1, Detenidos 2 y Detenidos 3. Para regular el número de personas que desde las comisarías son trasladadas a la Ciudad de la Justicia ha dirimido una serie de normas que adjudican territorios y funciones policiales a cada uno de los juzgados de detenidos. A modo de ejemplo, el juzgado Detenidos 1 es competente para tomar declaración a todas las personas provenientes de las comisarías de Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu, Eixample, Gràcia y Horta-Guinardó. En el caso del juzgado Detenidos 2, le corresponden la comisaría de Ciutat Vella, el Puerto y el Metro. Los juzgados que cada día desempeñan la función de incidencias y detenidos son seleccionados rotativamente entre los 33 Juzgados de Instrucción de la ciudad. El día de hoy (29 de abril) hay la siguiente combinación: juzgado de incidencias (juzgado de instrucción 3), Detenidos 1 (juzgado de instrucción 4), Detenidos 2 (juzgado de instrucción 5) y Detenidos 3 (Juzgado de Instrucción 6). Y así, cada día sucesivamente.

La aleatoriedad en el reparto, norma básica

Uno de los objetivos que busca esta norma es evitar que ningún juzgado pueda escoger una especie de delitos o un territorio, y que el poder judicial y las autoridades policiales sean independientes unas de otras. Precisamente, se intenta evitar que ningún cuerpo policial o ningún ciudadano pueda seleccionar el juzgado donde irán a parar los atestados y las denuncias para preservar la supuesta independencia del poder judicial. Sólo hay una extraña excepción, los expedientes que llegan desde la División Central de Información. Al tratarse de investigaciones policiales que en la mayoría de casos no tienen una tutela judicial previa, los agentes pueden poner un día concreto para efectuar las detenciones, o pueden alargar el tiempo de detención (48 horas, 72h) para hacer coincidir la puesta a disposición judicial con la guardia de un juzgado favorable a los intereses de los mossos, que en este caso sería el dictamen de prisión preventiva. ¿Qué hace más fácil esta irregularidad? Pues que en el acuerdo del CGPJ de hace 20 años se estipuló que el juzgado de Detenidos 3 sería el competente de todos los temas investigados por la División Central de Información (DCI).

La DCI se encarga de los movimientos sociales alternativos

Cabe recordar que la DCI se encarga específicamente de perseguir a los movimientos sociales alternativos: 15-M, okupas, anarquistas, comunistas, independentistas y cualquier otro-ista, excepto capitalistas. Es por ello que, los agentes de la DCI pueden calcular el horario de puesta a disposición de personas detenidas y facilitar así su encarcelamiento. Sólo echando un vistazo a los foros policiales se puede comprobar que los policías tienen muy claro de qué pie calza cada juez, con caseras clasificaciones de jueces más o menos afines a CiU ya las tesis de tolerancia cero. Este procedimiento irregular podría haber sido empleado en el caso de Dani, Isma y Javi, así como en el caso de Laura-todas ellas personas encarceladas por participar en las protestas de la huelga general-pero es muy difícil de demostrar. Varios abogados han explicado a este semanario que la existencia de esta brecha abre la puerta a la prevaricación, ya que los policías pueden escoger el juzgado más favorable a sus intereses. Por cierto, el miércoles 2 de mayo se encuentra de guardia en Detenidos 3 el juzgado de instrucción 18, el mismo que ordenó la prisión preventiva por Javi, Isma y Dani. Todas las detenciones que la DCI pueda efectuar el lunes 30 de abril y el martes 1 de mayo pasarían a prestar declaración ante su titular, la magistrada Carmen García.

 

https://ppcc.lahaine.org/cat-cast-una-irregularidad-permite-que-l