lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eZ6W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

17/06/2016 :: Estado español

[Cat/Cast] La desmovilización, entre las causas del descenso de agresiones policiales en España

x Gemma García
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha presentado el informe anual sobre tortura, malos tratos y muertes bajo custodia de 2015.

La desmobilització, entre les causes del descens d'agressions policials a l'Estat espanyol

La Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura ha presentat l'informe anual sobre tortura, maltractaments i morts sota custòdia de 2015. Els casos s'han desplomat un 34% en un any, especialment sobre migrants i en el context de mobilitzacions. "La sensació és que la violència està augmentant a les presons", però "se'ns ha impedit l'accés a diversos centres", comenta Jorge del Cura, membre de la CPDT

Morts sota custòdia, denúncies per agressions en mobilitzacions, dins del CIE de Sapadors de València, o contra els top manta a Barcelona. Són només una petita part dels casos que recull l'informe anual de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT), que el 2015 s'han desplomat un 34%. De 194 casos compilats el 2014 s'ha passat a 128 el 2015, xifra que inclou una quarta part de les persones agredides el 2014, de 961 a 232. Als Països Catalans, s'hi vinculen 38 situacions de vulneracions i 45 persones afectades. Tal com subratlla Jorge del Cura, membre del CPDT, no es poden prendre en consideració les dades sense contextualitzar. Hi ha factors rellevants que podrien explicar per què en els contextos de mobilitzacions i pel que fa a migrants és on han disminuït més les denúncies: l'afebliment de la protesta, en el primer cas, i l'acord entre l'Estat espanyol i el Marroc, en el segon.

El 17 de maig de 2015, 42 persones van denunciar haver estat agredides per l'Ertzaintza a Gasteiz, quan protestaven contra l'ordre de detenció de tres joves, amb l'anomenat "mur popular". Es tracta del cas més destacable quantitativament, recollit a l'informe, i que porta el País Basc a encapçalar la llista de persones afectades. A banda d'aquest episodi, no s'ha produït pràcticament cap cas que afecti un gran nombre de persones. De fet, segons dades del Ministeri d'Interior, al 2015 van haver-hi 16.415 manifestacions o concentracions menys que al 2014. "Amb la disminució de la mobilització, es redueixen les situacions de risc", puntualitza del Cura. Ara bé, també cal tenir en compte, segons fan constar a l'informe, que l'anomenada Llei Mordassa afecta negativament la possibilitat de documentar abusos policials.
 

Segons dades del Ministeri d'Interior, al 2015 van haver-hi 16.415 manifestacions o concentracions menys que al 2014

A les tanques de Ceuta i Melilla també hi ha hagut un descens pronunciat dels casos de denúncies recollides, en part, segons la Coordinadora, perquè la policia marroquina, mitjançant un acord, s'encarrega "del control i la repressió" de les persones que creuen. També s'atribueix a la impossibilitat de documentar els casos de persones que víctimes de les anomenades "devolucions en calent", que incompleixen entre altres, la mateixa Llei d'Estrangeria. Mentre que l'any anterior es van detectar 355 persones migrants agredides, un any després, s'han reduït a 50. Les agressions patides per les persones que han trepitjat espai fronterer espanyol, segons fan constar a l'informe, "no s'han pogut contrastar de forma eficaç, per tant, no s'han inclòs", tot i que es recullen en un apèndix. Alhora, cal assenyalar que l'informe recull alguns casos del CIE Sapadors, a València, però que el de Zona Franca va tancar per obres a finals de 2015.

Les dificultats de la Coordinadora, formada per 47 entitats en defensa dels drets humans, a l'hora de documentar els casos de maltractaments i tortures són múltiples i ja s'han recollit en edicions anteriors. La punta de l'iceberg no inclou casos que no poden contrastar -com els de frontera sud-, els d'aquelles persones que demanen no aparèixer a l'informe i d'altres que arribaran més tard a oïdes de la Coordinadora, o no arribaran mai. Així mateix, Jorge del Cura lamenta que no arriben a tot arreu i que el resultat també depèn de les forces i recursos humans de la Coordinadora.

Les barreres a les presons   

A banda de mobilitzacions i migrants, en la resta de contextos el descens ha estat molt més lleuger. De fet, en centres penitenciaris es manté el nombre de casos respecte a l'any anterior, 36, i disminueix la quantitat de persones afectades, de 64 a 37. Els funcionaris de presons continuen protagonitzant una part important de les agressions denunciades el 2015, per darrere la Policia Nacional espanyola, i han pogut documentar 30 morts sota custòdia de funcionaris de presons i cossos de seguretat.

Els funcionaris de presons continuen protagonitzant una part important de les agressions denunciades el 2015, per darrere la Policia Nacional espanyola.

Tot i així, Jorge del Cura puntualitza que "la sensació és que la violència està augmentant a les presons", però "se'ns ha impedit l'accés a diversos centres". Les dificultats encara són majors en el cas de presos en règim FIES. Per aportar un punt de llum sobre què succeeix darrere els murs penitenciaris, la mateixa Coordinadora, ha publicat recentment l'informeL'aïllament penitenciari a Catalunya des d'una mirada de defensa dels drets humans, en què enumera les conseqüències físiques o fisiològiques de la presó.

El Tribunal d'Estrasburg ha condemnat l'Estat espanyol en vuit ocasions per no investigar la tortura i del Cura afegeix que hi ha alguns jutges espanyols que comencen a animar-se a investigar els maltractaments. Alhora, la fiscalització de les organitzacions també podria estar doni els seus donant els seus fruits. En tot cas, la Coordinadora demana molta prudència a l'hora de valorar la reducció de casos recollits per maltractaments i tortures, perquè caldrà veure l'evolució a mig termini. Amb retrospectiva, des del primer informe el 2004 fins ara, han documentat 3.261 situacions d'agressions i 7.812 persones afectades.

________________

[Castellano]

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha presentado el informe anual sobre tortura, malos tratos y muertes bajo custodia de 2015. Los casos se han desplomado un 34% en un año, especialmente sobre migrantes y en el contexto de movilizaciones

"La sensación es que la violencia está aumentando en las cárceles", pero "se nos ha impedido el acceso a diversos centros", comenta Jorge del Cura, miembro de la CPDT

Muertes bajo custodia, denuncias por agresiones en movilizaciones, dentro del CIE de Zapadores de Valencia, o contra los top manta en Barcelona. Son sólo una pequeña parte de los casos que recoge el informe anual de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que en 2015 se han desplomado un 34%. De 194 casos compilados en 2014 se ha pasado a 128 en 2015, cifra que incluye una cuarta parte de las personas agredidas en 2014, de 961 a 232. En los Países Catalanes, se vinculan 38 situaciones de vulneraciones y 45 personas afectadas . Tal y como subraya Jorge del Cura, miembro del CPDT, no se pueden tomar en consideración los datos sin contextualizar. Hay factores relevantes que podrían explicar por qué en los contextos de movilizaciones y en cuanto a migrantes es donde han disminuido más las denuncias: el debilitamiento de la protesta, en el primer caso, y el acuerdo entre el Estado español y Marruecos, en el segundo.

El 17 de mayo de 2015, 42 personas denunciaron haber sido agredidas por la Ertzaintza en Gasteiz, cuando protestaban contra la orden de detención de tres jóvenes, con el llamado "muro popular". Se trata del caso más destacable cuantitativamente, recogido en el informe, y que lleva el País Vasco a encabezar la lista de personas afectadas. Aparte de este episodio, no se ha producido prácticamente ningún caso que afecte a un gran número de personas. De hecho, según datos del Ministerio del Interior, en 2015 hubo 16.415 manifestaciones o concentraciones menos que en 2014. "Con la disminución de la movilización, se reducen las situaciones de riesgo", puntualiza del Cura. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, según hacen constar en el informe, que la llamada Ley Mordaza afecta negativamente la posibilidad de documentar abusos policiales.
 
Según datos del Ministerio del Interior, en 2015 hubo 16.415 manifestaciones o concentraciones menos que en 2014. En las vallas de Ceuta y Melilla también ha habido un descenso pronunciado de los casos de denuncias recogidas, en parte, según la Coordinadora, para que la policía marroquí, mediante un acuerdo, se encarga "del control y la represión" de las personas que cruzan. También se atribuye a la imposibilidad de documentar los casos de personas que víctimas de las llamadas "devoluciones en caliente", que incumplen entre otros, la propia Ley de Extranjería. Mientras que el año anterior se detectaron 355 personas migrantes agredidas, un año después, se han reducido a 50. Las agresiones sufridas por las personas que han pisado espacio fronterizo español, según hacen constar en el informe, "no se han podido contrastar de forma eficaz, por lo tanto, no se han incluido ", aunque se recogen en un apéndice. Asimismo, cabe señalar que el informe recoge algunos casos del CIE Zapadores, en Valencia, pero que el de Zona Franca cerró por obras a finales de 2015.

Las dificultades de la Coordinadora, formada por 47 entidades en defensa de los derechos humanos, a la hora de documentar los casos de malos tratos y torturas son múltiples y ya se han recogido en ediciones anteriores. La punta del iceberg no incluye casos que no pueden contrastar -como los de frontera sur-, los de aquellas personas que piden no aparecer en el informe y otros que llegarán más tarde a oídos de la Coordinadora, o no llegarán nunca. Asimismo, Jorge del Cura lamenta que no llegan a todas partes y que el resultado también depende de las fuerzas y recursos humanos de la Coordinadora.

Las barreras en las cárceles

Aparte de movilizaciones y migrantes, en el resto de contextos el descenso fue mucho más ligero. De hecho, en centros penitenciarios se mantiene el número de casos con respecto al año anterior, 36, y disminuye la cantidad de personas afectadas, de 64 a 37. Los funcionarios de prisiones continúan protagonizando una parte importante de las agresiones denunciadas en 2015, por detrás de la Policía Nacional española, y han podido documentar 30 muertes bajo custodia de funcionarios de prisiones y cuerpos de seguridad.

Los funcionarios de prisiones continúan protagonizando una parte importante de las agresiones denunciadas en 2015, por detrás de la Policía Nacional española. Sin embargo, Jorge del Cura puntualiza que "la sensación es que la violencia está aumentando en las cárceles", pero "se nos ha impedido el acceso a diversos centros". Las dificultades son aún mayores en el caso de presos en régimen FIES. Para aportar un punto de luz sobre qué sucede tras los muros penitenciarios, la misma Coordinadora, ha publicado recientemente el informe El aislamiento penitenciario en Cataluña desde una mirada de defensa de los derechos humanos, en el que enumera las consecuencias físicas o fisiológicas prisión.

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español en ocho ocasiones por no investigar la tortura y del Cura añade que hay algunos jueces españoles que empiezan a animarse a investigar los malos tratos. Asimismo, la fiscalización de las organizaciones también podría estar dé sus dando sus frutos. En todo caso, la Coordinadora pide mucha prudencia a la hora de valorar la reducción de casos recogidos por malos tratos y torturas, porque habrá que ver la evolución a medio plazo. Con retrospectiva, desde el primer informe en 2004 hasta ahora, han documentado 3.261 situaciones de agresiones y 7.812 personas afectadas.

www.directa.cat

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eZ6W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal