lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fI5n

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

05/09/2017 :: Estado español, Medio Oriente, Barcelona

Libertad para Hamza Yalçin. Periodista detenido por la policía española por orden de Erdogan

x Alerta Solidària
[Cat/Cast] Que nada nos haga cómplices del régimen dictatorial de Recep Tayyip Erdogan

[Català]

Llibertat per a Hamza Yalçin. Periodista detingut per la policia espanyola a Barcelona per ordre d’Erdogan

Que res no ens faci còmplices del règim dictatorial de Recep Tayyip Erdogan

L’escriptor i periodista suec d’origen turc Hamza Yalçin va ser detingut, el proppassat dia 3 d’agost, a l’aeroport del Prat, i des d’aleshores està empresonat a Can Brians. La policia espanyola el va detenir executant una ordre de recerca dictada per Recep Tayyip Erdogan, que acusava l’escriptor de pertànyer a una organització terrorista, la qual no existeix, i d’injuriar el president turc a través d’algun dels seus articles. El passat 24 d’agost l’Audiència Nacional va desestimar la petició de llibertat de Hamza fins a la resolució de la causa d’extradició.

Les organitzacions i entitats sotasignats, profundament sorpreses i preocupades per la detenció i empresonament de Hamza, demanem el seu alliberament immediat i la no extradició pels motius que ressenyem:

Hamza Yalçin és un periodista de llarga i fructífera trajectòria, que va haver d’abandonar Turquia per la seva lluita en defensa dels drets civils i polítics. Va ser perseguit per la seva militància i ideologia, i va obtenir l’asil polític i la nacionalitat sueca. Ara és perseguit fora del seu país per exercir la seva feina: explicar la realitat de Turquia, on cada vegada hi ha menys drets i menys garanties per a la població que no combrega amb el règim d’Erdogan. Com amb tots els professionals del periodisme i de l’escriptura, cal garantir sempre el seu dret a la llibertat ideològica i d’expressió. Així com també cal preservar la llibertat de premsa i el dret a la informació de tots els ciutadans. Quan un periodista no es pot expressar lliurement, és tota la societat qui hi surt perdent.

Entenem que aquesta detenció s’emmarca dins la campanya repressiva del president turc Erdogan que, sobretot des del cop estat fallit de juliol de 2016, ha empresonat jutges, advocats, fiscals, membres d’organitzacions en defensa dels Drets Humans, periodistes i escriptors sota falses acusacions de terrorisme, amb el propòsit d’emmudir aquelles veus incòmodes per al seu govern. I continua exercint la repressió sobre tots aquells estaments que no contribueixin al missatge que ell dicta. En aquest sentit, un dels col·lectius més perjudicats ha estat el de la premsa i els professionals de la informació, els quals han vist com han empresonat més de dos

centenars de periodistes en poc temps, que estan a l’espera de judicis que mai no arriben. També han assistit al tancament continu de mitjans de comunicació, sota l’emparament legal de la legislació antiterrorista. L’altre col·lectiu que ha patit aquesta repressió ha estat el dels professors. Avui són milers els empresonats a Turquia de manera arbitrària i sense cap garantia, esperant judici. Turquia ha estat definida pel també periodista turc Can Dündar com “la presó més gran d’Europa”.

Ens preocupa que l’Estat espanyol estigui assumint el paper de còmplice en la repressió de la premsa lliure i en l’empresonament de les veus dissidents envers el règim turc. És greu que un estat democràtic pugui estar jugant una perillosa complicitat amb les autoritats turques, executant una ordre de la Interpol que no tenia obligació d’executar. Altres estats europeus no han fet cas de les peticions de Turquia i s’han negant a col·laborar amb les seves autoritats en l’empresonament i repressió a la dissidència política.

Volem denunciar la manca d’independència del Ministeri Fiscal, el qual hauria de vetllar pel rigorós compliment dels Drets Humans i no sota criteris polítics i corporatius. La seva representació no ha posat en evidència els greus perills que subsisteixen en el present procediment tant per a Hamza Yalçin com per a la llibertat de premsa i d’expressió. En tot moment ha tingut un paper absolutament contrari a la llibertat de Hamza, mantenint l’ingrés a presó fins a la resolució de l’extradició i oposant-se sistemàticament a la petició de llibertat feta per la defensa.

Sol·licitem, per tant, a l’Audiència Nacional, que actuï de forma independent als interessos polítics del govern espanyol i vetlli per l’estricte respecte als Drets Humans, acordant la immediata posada en llibertat de Yalçin i denegant-ne l’extradició.

Així mateix demanem que el govern de l’Estat espanyol, de qui depèn en darrera instància la resolució de l’extradició de Yalçin, denegui l’extradició del periodista suec, amb un clar i inequívoc compromís en la defensa dels Drets Humans, drets que Turquia vulnera sistemàticament.

Finalment, cal recordar que Hamza Yalçin és ciutadà europeu, que va tenir la condició de refugiat polític l’any 1987, fins que va aconseguir la nacionalitat sueca el 2006. La protecció internacional brindada per Suècia va respondre al fet d’haver estat una persona perseguida al seu país d’origen per les seves idees i la seva lluita política i haver estat torturat durant el període de captiveri a Turquia, així com haver estat condemnat a mort a Turquia.

Demanem a les autoritats espanyoles que de cap manera contemplin la possibilitat d’extradir-lo a Turquia. En primer lloc perquè no s’escau, ja que les acusacions es fonamenten en falses atribucions emmarcades en una campanya de repressió a la premsa lliure. Acceptar com a certa la farsa judicial iniciada per les autoritats de Turquia, representaria establir un greu precedent per a aquelles persones que han escollit les lletres per lluitar per la llibertat en els seus països d’origen. Totes aquelles persones que volen explicar el món a través de la paraula, les quals es veuen obligades a buscar refugi en els nostres països. En segon lloc, perquè no hi ha cap mena de garantia que la seva integritat física i moral sigui respectada. Turquia ha suspès l’aplicació del Conveni Europeu dels Drets Humans i existeixen denúncies de múltiples organismes internacionals sobre l’existència de tortures i execucions extrajudicials. Havent estat Yalçin condemnat a mort a Turquia, res no garanteix que les seves autoritats no executin aquesta condemna, ja que l’executiu turc s’està replantejant restaurar la pena de mort.

Per tot l’exposat, demanem l’alliberament immediat i sense condicions de Hamza Yalçin, i la denegació d’extradició a Turquia, així com el cessament immediat del col·laboracionisme de l’Estat espanyol amb el Govern Turc, mancat de garanties democràtiques i de respecte als Drets Humans.

SIGNATURES:

PEN CATALÀ

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

ALERTA SOLIDÀRIA

AELC- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

ACEC- Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya ASIL.CAT

ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES EUROPEUS DE CATALUNYA GRUP BARNILS

GRUP BARNILS

PEN INTERNACIONAL

RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO SICOM

SPC- SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA XARXA INTERNACIONAL DE DONES PERIODISTES

______________________-

 [Castellano]

Libertad para Hamza Yalçin. Periodista detenido por la policía española en Barcelona por orden de Erdogan

 Que nada nos haga cómplices del régimen dictatorial de Recep Tayyip Erdogan

El escritor y periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin fue detenido, el pasado día 3 de agosto, en el aeropuerto del Prat, y desde entonces está encarcelado en Can Brians. La policía española lo detuvo ejecutando una orden de búsqueda dictada por Recep Tayyip Erdogan, que acusaba el escritor de pertenecer a una organización terrorista, la cuál no existe, y de injuriar al presidente turco a través de alguno de sus artículos. El pasado 24 de agosto la Audiencia Nacional desestimó la petición de libertad de Hamza hasta la resolución de la causa de extradición.

Las organizaciones y entidades abajo firmantes, profundamente sorprendidas y preocupadas por la detención y encarcelamiento de Hamza, pedimos su liberación inmediata y la no extradición por motivos que reseñamos :

Hamza Yalçin es un periodista de larga y fructífera trayectoria, que tuvo que abandonar Turquía por su lucha en defensa de los derechos civiles y políticos. Fue perseguido por su militancia e ideología, y obtuvo el asilo político y la nacionalidad sueca. Ahora es perseguido fuera de su país para ejercer su trabajo: explicar la realidad de Turquía, donde cada vez hay menos derechos y menos garantías para la población que no comulga con el régimen de Erdogan. Como con todos los profesionales del periodismo y de la escritura, hay que garantizar siempre su derecho a la libertad ideológica y de expresión. Así como también hay que preservar la libertad de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos. Cuando un periodista no puede expresarse libremente, es toda la sociedad la que sale perdiendo.

Entendemos que esta detención se enmarca dentro de la campaña represiva del presidente turco Erdogan que, sobre todo desde el golpe estado fallido de julio de 2016, ha encarcelado jueces, abogados, fiscales, miembros de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, periodistas y escritores bajo falsas acusaciones de terrorismo, con el propósito de acallar aquellas voces incómodas para su gobierno. Y continúa ejerciendo la represión sobre todos aquellos estamentos que no contribuyan al mensaje que él dicta. En este sentido, uno de los colectivos más perjudicados ha sido el de la prensa y los profesionales de la información, los cuales han visto como han encarcelado más de doscientos de periodistas en poco tiempo, que están a la espera de juicios que nunca llegan. También han asistido al cierre continuo de medios de comunicación, bajo el amparo legal de la legislación antiterrorista. El otro colectivo que ha sufrido esta represión ha sido el de los profesores. Hoy son miles los encarcelados en Turquía de manera arbitraria y sin ninguna garantía, esperando juicio. Turquía ha sido definida por el también periodista turco Can Dunder como "la prisión más grande de Europa".

Nos preocupa que el Estado español esté asumiendo el papel de cómplice en la represión de la prensa libre y en el encarcelamiento de las voces disidentes para con el régimen turco. Es grave que un estado democrático pueda estar jugando una peligrosa complicidad con las autoridades turcas, ejecutando una orden de la Interpol que no tenía obligación de ejecutar. Otros estados europeos no han hecho caso de las peticiones de Turquía y se han negando a colaborar con sus autoridades en el encarcelamiento y represión a la disidencia política.

Queremos denunciar la falta de independencia del Ministerio Fiscal, el cual debería velar por el riguroso cumplimiento de los Derechos Humanos y no bajo criterios políticos y corporativos. Su representación no ha puesto en evidencia los graves peligros que subsisten en el presente procedimiento tanto para Hamza Yalçin como para la libertad de prensa y de expresión. En todo momento ha tenido un papel absolutamente contrario a la libertad de Hamza, manteniendo el ingreso en prisión hasta la resolución de la extradición y oponiéndose sistemáticamente a la petición de libertad hecha por la defensa.

Solicitamos , por tanto, a la Audiencia Nacional, que actúe de forma independiente a los intereses políticos del gobierno español y vele por el estricto respeto a los Derechos Humanos, acordando la inmediata puesta en libertad de Yalçin y denegando su extradición .

Asimismo pedimos que el gobierno del Estado español, de quien depende en última instancia la resolución de la extradición de Yalçin, deniegue la extradición del periodista sueco, con un claro e inequívoco compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, derechos que Turquía vulnera sistemáticamente.

Finalmente, hay que recordar que Hamza Yalçin es ciudadano europeo, que tuvo la condición de refugiado político en 1987, hasta que consiguió la nacionalidad sueca en 2006. La protección internacional brindada por Suecia respondió al hecho de haber sido una persona perseguida en su país de origen por sus ideas y su lucha política y haber sido torturado durante el período de cautiverio en Turquía, así como haber sido condenado a muerte en Turquía.

Pedimos a las autoridades españolas que de ninguna manera contemplen la posibilidad de extraditarlo a Turquía. En primer lugar porque no es necesario, ya que las acusaciones se fundamentan en falsas atribuciones enmarcadas en una campaña de represión a la prensa libre. Aceptar como cierta la farsa judicial iniciada por las autoridades de Turquía, representaría establecer un grave precedente para aquellas personas que han escogido las letras para luchar por la libertad en sus países de origen. Todas aquellas personas que quieren explicar el mundo a través de la palabra, las que se ven obligadas a buscar refugio en nuestros países. En segundo lugar, porque no hay ninguna garantía de que su integridad física y moral sea respetada. Turquía ha suspendido la aplicación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y existen denuncias de múltiples organismos internacionales sobre la existencia de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Habiendo sido Yalçin condenado a muerte en Turquía, nada garantiza que sus autoridades no ejecuten esta condena, ya que el ejecutivo turco está replanteando restaurar la pena de muerte.

Por todo lo expuesto, pedimos la liberación inmediata y sin condiciones de Hamza Yalçin, y la denegación de extradición a Turquía, así como el cese inmediato del colaboracionismo de España con el Gobierno Turco, carente de garantías democráticas y de respeto a los Derechos Humanos.

FIRMAS:

PEN CATALÁN

COLEGIO DE PERIODISTAS DE CATALUÑA

ALERTA SOLIDARIA

AELC- Asociación de Escritores en Lengua Catalana

ACEC- Asociación Colegial de Escritores de Cataluña ASIL.CAT

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS DE CATALUÑA GRUPO BARNILS

GRUPO BARNILS

PEN INTERNACIONAL

RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO SICOM

SPC- SINDICATO DE PERIODISTAS DE CATALUÑA RED INTERNACIONAL DE MUJERES PERIODISTAS

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fI5n

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal