lahaine.org

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/fK7

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

30/11/2003 :: Països Catalans

Els motius del NO a la constitució europea

x Endavant
Per una Europa dels pobles i dels i les treballadores: Construïm una alternativa d'esquerres a l"Europa dels Estats, del Capital i de la Guerra.

DIGUEM NO A LA CONSTITUCIó EUROPEA
Els motius del NO:

Ens nega el dret a l"autodeterminació.
La Constitució Europea garanteix la unitat dels estats i els permet seguir negant el dret a l"autodeterminació dels pobles fins i tot amb la forca. Per tant, Espanya i Franca reforcaran l"opressió sobre els Països Catalans.
L"Europa dels estats margina gran part de les nacions i cultures que formen la realitat d’Europa.

El seu dèficit democràtic.
Retalla encara més la capacitat dels i les treballadores de prendre part en les decisions que afecten el nostre futur. Els principals càrrecs de les institucions europees no seran escollits per sufragi universal sinó per pactes entre estats i grups de poder financers i industrials.

Manté en la il.legalitat bona part de la població treballadora immigrant.
Es reforcen les mesures restrictives i repressives que condemnen a aquestes persones a esdevenir forca de treball barata i sense drets, en una situació propera a l"esclavatge.

El Català no serà oficial a la Unió Europea.
El no reconeixement de la nostra llengua, parlada per deu milions de persones, suposa un pas enrera respecte la ja precària i parcial oficialitat del català, per la qual tant hem lluitat.

La UE és el projecte de la burgesia per consolidar i incrementar el seu domini de classe.
Permetrà als empresaris intensificar la retallada de drets socials i laborals, i limitarà la capacitat de resposta dels i les treballadores davant les contínues agressions.

Estableix el capitalisme com a únic sistema econòmic possible.
No es contempla la possiblitat d’aplicar cap altre sistema econòmic que el regit per l"economia de mercat. Tot i que cada cop es fa més palès que el capitalisme és insostenible a nivell social, econòmic, polític i ecològic i que el socialisme no només és possible sinó que és imprescindible per assegurar una vida digna per a tothom.

Perpetua l"opressió de les dones
Tot i que la Constitució Europea reconeix formalment la igualtat de drets entre homes i dones, acabar amb la discriminació i opressió real de les dones passa necessàriament per la destrucció del sistema capitalista i patriarcal sobre el que es fonamenta l’estructura econòmica i social i política de la UE.
A més a més, qui pagarà el desmantellament de l’Estat del Benestar i les prestacions socials a Europa seran les dones les que hauran de cobrir com sempre les mancances de l’Estat en assistència social.

Manté un model de creixement insostenible ecològicament.
La Constitució Europea es limita a fer una declaració de bones intencions en matèria mediambiental sense entrar en el problema de fons: la incompatibilitat entre els criteris productivistes, consumistes i mercantilistes derivats de l"economia capitalista i l"equilibri ecològic del planeta.

Ens aboca a una Unió Europea cada cop més militarista i imperialista.
La Constitució europea reforca el paper de l"Euroexèrcit i promou una política exterior comuna més agressiva, per defensar arreu del món els interessos econòmics de les classes dominants europees, assumnit polítiques de rearmament i intervencionisme en l"estela dels EUA.

Dóna mans lliures a la repressió i a la vulneració de drets humans dels estats.
La nova Unió Europea es regirà pel "principi de confianca mútua", segons el qual cap estat europeu pot qüestionar el que faci un altre en el camp repressiu. Permetrà a governs antidemocràtics com l"espanyol o el turc augmentar impunement les retallades de drets civils i les vulneracions de drets humans. La Constitució Europea no només no aturarà els abusos repressius, sinó que suposa un reforc mutu de les polítiques repressives dels estats opressors en tots els conflictes polítics i allunya qualsevol solució política i democràtica.

Retalla les llibertats i augmenta el control social.
La nova Unió Europea augmentarà el control sobre la població, incrementant el poder de cossos policials sense control democràtic, retallant la llibertat de moviments i de comunicacions, construïnt una Europa fortalesa per a les persones i només lliure per a les mercaderies

Per una Europa dels pobles i dels i les treballadores:
Construïm una alternativa d’esquerres a l"Europa dels Estats, del Capital i de la Guerra.

ant. Organització Socialista d’Alliberament Nacional

Endavant (OSAN)
____________________________

TRADUCCIóN:

DIGAMOS NO A LA CONSTITUCIóN EUROPEA

vos del NO:

Nos niega el derecho a l"autodeterminación.
-La Constitución Europea garantiza la unidad de los estados y les permito seguir negando el derecho a l"autodeterminación de los pueblos incluso con la fuerza. Por lo tanto, España y Francia reforzarán l"opresión sobre los Països Catalans.
La Europa de los estados margina grande parte de las naciones y culturas que forman la realidad d’Europa.

Su déficit democrático.
-Recorta todavía más la capacidad de los y las trabajadoras de tomar parte en las decisiones que afectan nuestro futuro. Los principales cargos de las instituciones europeas no serán escogidos por sufragio universal sino por pactos entre estados y grupos de poder financieros e industriales.

Mantiene en la ilegalidad buena parte de la población trabajadora inmigrante.
-Se refuerzan las medidas restrictivas y represivas que condenan a estas personas a acontecer fuerza de trabajo barata y sin derechos, en una situación próxima a la esclavitud.

El Catalán no será oficial a la Unión Europea.
-El no reconocimiento de nuestra lengua, hablada por diez millones de personas, supone un paso atrás respeto la ya precaria y parcial oficialidad del catalán, por la cual tanto hemos luchado.

La UE es el proyecto de la burguesía por consolidar e incrementar su dominio de clase.
-Permitirá a los empresarios intensificar el recorte de derechos sociales y laborales, y limitará la capacidad de respuesta de los y las trabajadoras ante las continuas agresiones.

Establece el capitalismo como único sistema económico posible.
-No se contempla la possiblidaa de aplicar ningún otro sistema económico que el regido por"l economía de mercado. Aun cuando cada vez se hace más *palès que el capitalismo es insostenible a nivel social, económico, político y ecológico y que el socialismo no sólo es posible sino que es imprescindible por asegurar una vida digna para todo el mundo.

Perpetúa l"opresión de las mujeres
-Aun cuando la Constitución Europea reconoce formalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, acabar con la discriminación y opresión real de las mujeres pasa necesariamente por la destrucción del sistema capitalista y patriarcal sobre el que se fundamenta la estructura económica y social y política de la UE.
Además, quien pagará el desmantelamiento del Estado del Bienestar y las prestaciones sociales a Europa serán las mujeres, las que habrán de cubrir como siempre las carencias del Estado en asistencia social.

Mantiene un modelo de crecimiento insostenible ecológicamente.
-La Constitución Europea se limita a hacer una declaración de buenas intenciones en materia medioambiental sin entrar en el problema de fondo: la incompatibilidad entre los criterios productivistas, consumistas y mercantilistas derivados de l"economía capitalista y l"equilibrio ecológico del planeta.

Nos aboca a una Unión Europea cada vez más militarista e imperialista.
-La Constitución europea refuerza el papel del Euroejèrcito y promueve una política exterior común más agresiva, por defender en cualquier parte del mundo los intereses económicos de las clases dominantes europeas, asumiendo políticas de rearme e intervencionismo en la línea de los EE.UU..

Da manos libres a la represión y a la vulneración de derechos humanos de los estados.
-La nueva Unión Europea se regirá por el "principio de confianza mutua", según el cual ningún estado europeo puede cuestionar el que haga otro en el campo represivo. Permitirá a gobiernos antidemocráticos como el español o el turco aumentar impunemente los recortes de derechos civiles y las vulneraciones de derechos humanos. La Constitución Europea no sólo no parará los abusos represivos, sino que supone un refuerzo mutuo de las políticas represivas de los estados opresores en todos los conflictos políticos y aleja cualquiera solución política y democrática.

Recorta las libertades y aumenta el control social.
-La nueva Unión Europea aumentará el control sobre la población, incrementando el poder de cuerpos policiales sin control democrático, recortando la libertad de movimientos y de comunicaciones, construyendo una Europa fortaleza para las personas y sólo libre para las mercancías.

Por una Europa de los pueblos y de los y las trabajadoras:
Construyamos una alternativa d’izquierdas a l"Europa de los Estados, del Capital y de la Guerra.

compartir

            

Dirección corta: https://lahaine.org/fK7

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal