lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW5t

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

31/01/2021 :: Anticarcelaria, Països Catalans

Reino de España: Suicidio procesal [Cat/ Cast]

x Laia Serra, abogada penalista
Muchos de los jóvenes detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 están optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos. Decisión impulsada por el sistema.

Català:

Ho ha fet, ha confessat uns fets que no ha comès. Pitjor encara, ha assumit pagar una quantiosa indemnització per a la reparació dels danys d’una furgoneta policial que no ha danyat i una indemnització per les lesions d’un agent que va caure mentre el colpejava per detenir-lo. Aquesta decisió dol a l’ànima de qualsevol: defensar la pròpia dignitat i la veritat, o claudicar i comprar seguretat. Aquesta confessió engrossirà les enverinades estadístiques que el dia de demà seran usades per demostrar que el sistema funciona: els cossos policials redacten atestats, la Fiscalia i les acusacions particulars sostenen acusacions en base a aquests atestats i finalment es dicta una sentència que tanca el cercle i valida tot l’engranatge. Un cop tancat l’acord, es farà un judici, anomenat de conformitat, que es redueix al fet que les acusacions rebaixen la penal per assegurar un no ingrés a presó a canvi de l’admissió dels fets i de la pena per part de la persona encausada. La nostra confessió servirà per demostrar que els agents policials van detenir qui pertocava, que la Fiscalia i les altres acusacions també acusaven qui pertocava i que la sentència ha condemnat qui era culpable. Quina mostra més indubtable hi ha que una confessió per demostrar la culpabilitat d’algú?

Molt del jovent que va ser detingut en les protestes d’octubre del 2018 i del 2019 està optant per admetre fets, encara que no siguin certs o que siguin parcialment certs

Les qui ens dediquem al dret penal antirepressiu estem assistint a un dolorós fenomen que podríem anomenar suïcidi processal col·lectiu. Molt del jovent que va ser detingut en les protestes d’octubre del 2018 i del 2019 està optant per admetre fets, encara que no siguin certs o que siguin parcialment certs. Aquesta decisió no és un absurd, sinó que ha estat impulsada pel sistema. Per una banda la sentència del judici del Procés ha esberlat la confiança d’una gran part de la ciutadania en la imparcialitat del sistema judicial. Juntament amb això, els mitjans de comunicació han divulgat les peticions de presó per a alguns d’aquests joves. El resultat és que els encausats i les seves famílies no volen arriscar-se a ingressos a presó que trencarien els seus projectes vitals i opten pel pragmatisme, ja que ni la seva innocència ni la millor de les estratègies de defensa els poden assegurar una absolució.

La reforma del Codi Penal del 2015 i les seves potencials conseqüències van passar inadvertides en el seu moment. Una de les seves perverses novetats va ser la incorporació d’una modalitat agreujada de delicte de desordres públics, que preveu diversos supòsits com el fet d’anar amb la cara coberta, dur objectes perillosos o que es produeixin en manifestacions concorregudes, i que comporta una pena d'1 a 7 anys de presó. Si a això hi afegim uns eventuals delictes de danys, d’atemptat a l’autoritat i de lesions, encara que siguin lleus, les penes poden arribar a equiparar-se amb les d’un homicidi. Aquest delicte no s’havia utilitzat fins ara, però la Fiscalia va començar a usar-lo en aquestes darreres manifestacions, conscient de la pressió que això suposa sobre els encausats. La Fiscalia no és l'única protagonista d’aquesta dinàmica. La Generalitat, en nom del departament d’Interior i dels agents dels Mossos d’Esquadra, és la que condiciona el tancament de l’acord al pagament íntegre de les indemnitzacions per lesions i pels desperfectes en l’arsenal policial.

La ràbia derivada de confessar fets no comesos, juntament amb la progressiva desconfiança envers les institucions, pot marcar una generació

Aquesta situació està deixant en un atzucac molts encausats. En el cas de les manifestacions del 2018 i 2019, molts encausats eren molt joves, i està sent la seva primera experiència repressiva. El sistema està configurant-se de manera que només les persones amb trajectòria política i ampli suport social podran assumir el risc de travessar un procediment judicial repressiu. La resta de persones anònimes no podran assumir la immolació de defensar els seus drets. La ràbia derivada de confessar fets no comesos, juntament amb la progressiva desconfiança envers les institucions, pot marcar una generació. Com a societat no ens podem permetre que l’abús i el temor representin el nostre sistema judicial. El govern de la Generalitat no pot seguir formant part d’aquest entramat repressiu i alhora pretendre seguir reivindicant un model de país fonamentat en els drets.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Castellano:

La represión que no cesa. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.

Lo ha hecho, confesó unos hechos que no ha cometido. Peor aún, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización para la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y finalmente se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, llamado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar un no ingreso en prisión a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las demás acusaciones también acusaban a quien correspondía y que la sentencia ha condenado a quién era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?

Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisión no es un absurdo, sino que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del Procés ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicación han divulgado las peticiones de prisión para algunos de estos jóvenes. El resultado es que los encausados y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisión que romperían sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una absolución.

La reforma del Código Penal de 2015 y sus potenciales consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas novedades fue la incorporación de una modalidad agravada de delito de desórdenes públicos, que prevé varios supuestos como el hecho de ir con la cara cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 años de prisión. Si a esto le añadimos unos eventuales delitos de daños, de atentado a la autoridad y de lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de un homicidio. Este delito no se había utilizado hasta ahora, pero la Fiscalía comenzó a usarlo en estas últimas manifestaciones, consciente de la presión que ello supone sobre los encausados. La Fiscalía no es la única protagonista de esta dinámica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago íntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el arsenal policial.

Esta situación está dejando en un callejón a muchos encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados eran muy jóvenes, y está siendo su primera experiencia represiva. El sistema está configurándose de manera que sólo las personas con trayectoria política y amplio apoyo social podrán asumir el riesgo de atravesar un procedimiento judicial represivo. El resto de personas anónimas no podrán asumir la inmolación de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede marcar una generación. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo pretender seguir reivindicando un modelo de país basado en los derechos.

Fuente:https://www.ara.cat/opinio/suicidi-processal-laia-serra_129_3113142.amp.html

Traducción:Roger Tallaferro

Fuente

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fW5t

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal