lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ8M

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

25/02/2020 :: Estado español

[Cast/Cat/Eusk/Gal] 8M y siempre: el anarcofeminismo como punta de lanza en la lucha antifascista

x CNT
El sindicato CNT llama a luchar contra el patriarcado en todas sus formas, tanto en la calle como en los centros de trabajo.

Castellano

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en este 8M, Día de la Mujer Trabajadora, pide unir fuerzas en torno a la lucha antifascista. El feminismo será la punta de lanza que acabe con esta arma de represión, desigualdad y odio, que cada vez tiene más fuerza en instituciones y en el discurso público. Frente a eso, el anarcosindicato reclama que la diversidad y transversalidad sea el motor de un feminismo de clase y combativo, que rompa el cerco de uniformalidad que pretenden el capitalismo, el patriarcado y el fascismo.

Trabajadoras del hogar, mujeres migrantes, trans, racializadas, pensionistas, obreras, cualificadas o no… todas estamos llamadas a una lucha que es por los derechos de todas pero también por una sociedad mejor. El feminismo como muro contra el fascismo. Algo que siempre ha existido pero que, hoy más que nunca, es necesario recordar. No dejaremos de escuchar discursos sobre las prioridades de uno u otro movimiento, sobre lo que nos separa, lo que nos diferencia, pero debemos tener claro que el enemigo común es el que es. El que nos quiere represaliadas, precarias, sin derechos y aisladas.

Por eso, este 8M, como en los anteriores, CNT sale a las calles para reclamar la equidad en los puestos de trabajo, la derogación de las reformas laborales que atentan especialmente contra las trabajadoras, denunciando la explotación y la vulneración de derechos especialmente en los sectores llamados ‘feminizados’, exigiendo el reconocimiento como enfermedad profesional de dolencias que se dan en esos sectores y que no son reconocidos por afectar a las mujeres en su mayoría, reclamando la incorporación del trabajo doméstico al mismo nivel que los demás trabajos, denunciando el paro salvaje que sufren las persona trans, la indefensión en la que la Ley de Extranjería deja a nuestras compañeras migrantes, la discriminación y estereotipación que sufren las personas racializadas en lo laboral y social, rechazando falacias como la del feminismo capitalista marca del Ibex 35 y apostando por jubilaciones dignas tanto para las mujeres que han contribuido económicamente, como las que trabajaron en el interior del hogar, dando la cara por quienes no tienen otra opción que subsistir en la economía sumergida.

Seguiremos en la primera línea de acción y luchando mano a mano con el resto del movimiento feminista para que los cuidados o la maternidad no sea un freno para las mujeres. Creemos que ampliar el permiso de maternidad y paternidad, no es suficiente para lograr que el centro de la economía sea la vida y no el mercado . Por eso, exigimos que sea el mercado el que se adapte a la vida para construir una sociedad con valores. Queremos ayudas reales y eficaces por menores al cargo, lo mismo que para familiares o personas dependientes de las que nos responsabilizamos. Corresponsabilidad de cuidados con nuestros compañeros, más presencia de mujeres en puestos de representación dándonos visibilidad en organizaciones sociales, reivindicativas así como sindicatos. Empezando por el nuestro.

Queremos ser la gota que desborde la marea que acabe con la violencia machista. Desde los puestos de trabajo, en casa y en la calle, contra el acoso de cualquier tipo o las amenazas que hagan peligrar los derechos humanos de más de la mitad de la población, con los que CNT está comprometida como organización anarcosindicalista, de clase, antimilitarista, antifascista y feminista que somos.

Catala

La Confederació Nacional del Treball (CNT) en aquest 8M, Dia de la Dona Treballadora, demana unir forces entorn de la lluita antifeixista. El feminisme serà la punta de llança que acabi amb aquesta arma de repressió, desigualtat i odi, que cada vegada té més força en institucions i en el discurs públic. Enfront d’això, l’anarcosindicat reclama que la diversitat i transversalitat sigui el motor d’un feminisme de classe i combatiu, que trenqui el cèrcol d’uniformalitat que pretenen el capitalisme, el patriarcat i el feixisme.

Treballadores de la llar, dones migrants, trans, racialitzades, pensionistes, obreres, qualificades o no… totes estem cridades a una lluita que és pels drets de totes però també per una societat millor. El feminisme com a mur contra el feixisme. Una cosa que sempre ha existit però que, avui més que mai, és necessari recordar. No deixarem d’escoltar discursos sobre les prioritats d’un o altre moviment, sobre el que ens separa, què ens diferencia, però hem de tenir clar que l’enemic comú és el que és. El que ens vol represaliades, precàries, sense drets i aïllades.

Per això, aquest 8M, com en els anteriors, CNT surt als carrers per a reclamar l’equitat en els llocs de treball, la derogació de les reformes laborals que atempten especialment contra les treballadores, denunciant l’explotació i la vulneració de drets especialment en els sectors anomenats ‘feminitzats’, exigint el reconeixement com a malaltia professional de malalties que es donen en aquests sectors i que no són reconeguts per afectar les dones en la seva majoria, reclamant la incorporació del treball domèstic al mateix nivell que els altres treballs, denunciant l’atur salvatge que sofreixen les persona trans, la indefensió en la que la Llei d’Estrangeria deixa a les nostres companyes migrants, la discriminació i estereotipació que pateixen les persones racialitzades en allò laboral i social, rebutjant fal·làcies com la del feminisme capitalista marca de l’Ibex 35 i apostant per jubilacions dignes tant per a les dones que han contribuït econòmicament, com les que van treballar a l’interior de la llar, donant la cara per les que no tenen altra opció que subsistir en l’economia submergida.

Seguirem en la primera línia d’acció i lluitant colze a colze amb la resta del moviment feminista perquè les cures o la maternitat no siguin un fre per a les dones. Creiem que ampliar el permís de maternitat i paternitat, no és suficient per a aconseguir que el centre de l’economia sigui la vida i no el mercat . Per això, exigim que sigui el mercat el que s’adapti a la vida per a construir una societat amb valors. Volem ajudes reals i eficaces per menors al càrrec, el mateix que per a familiars o persones dependents de les quals ens responsabilitzem. Corresponsabilitat de cures amb els nostres companys, més presència de dones en llocs de representació donant-nos visibilitat en organitzacions socials, reivindicatives així com en sindicats. Començant pel nostre.

Volem ser la gota que desbordi la marea que acabi amb la violència masclista. Des dels llocs de treball, a casa i al carrer, contra l’assetjament de qualsevol tipus o les amenaces que facin perillar els drets humans de més de la meitat de la població, amb els quals la CNT està compromesa com a organització anarcosindicalista, de classe, antimilitarista, antifeixista i feminista que som.

Euskera

CNTk M8 honetan, Emakume Langilearen Nazioarteko Egunean, borroka antifaxistaren aurrean indarrak batzeko deialdia egiten du. Feminismoa erakunde eta diskurtso publikoetan geroz eta indar gehiago duen errepresio, desberdintasun eta gorroto arma honekin akabatuko duen abangoardia izango da. Honen aurrean, anarkosindikalismoak dibertsitatea eta zeharkakotasuna klase feminismoaren motorra izatea aldarrikatzen du kapitalismoak, patriarkatuak eta faxismoak bultzatzen duten uniformetasunaren hesia apurtzeko.

Etxeko langileak, emakume migranteak, transak, arrazializatuak, pensionistak, langileak, kualifikatuak edo ez… emakume guztiak emakume guztion eskubideen alde borrokatzera deituak gara, bai eta gizarte hobe baten alde ere. Faxismoaren kontrako hesia da feminismoa. Beti existitu den zerbait, baina gaur inoiz baino gehiago gogoratu beharrekoa. Mugimendu ezberdinen lehentasunei buruz hitz egingo digute etengabe, desberdintzen gaituena gogoratuko digute, baina guztion etsaia nor den argi dago. Errepresaliatuak, prekarioak, eskubiderik gabe eta isolatuak nahi gaituena.

Hori dela eta, M8 honetan, aurrekoetan bezala, CNT kalera aterako da lanpostuetan ekitatea eskatzeko, emakume langileak bereziki kaltetzen dituzten lan erreformak indargabetzeko, sektore “feminizatuak» deituriko lanpostuetako esplotazioa eta eskubideen urraketa salatzeko, sektore horietan gertatzen diren –eta gehienetan emakumeei eragiten dietelako aitortuak ez diren– gaitzen lanbide-gaixotasunen aitorpena eskatzeko, etxeko lana gainontzeko lanpostuen maila berean sartzea aldarrikatzeko, trans pertsonek pairatzen duten langabezia tasa basatia salatzeko, Atzerritarren Legeak gure kide migranteengan eragiten duen babesgabetasuna salatzeko, bai eta lan eta gizarte arloetan pertsona arrazializatuek jasaten duten diskriminazioa eta estereotipazioa salatzeko, Ibex 35aren marka den feminismo kapitalistaren falazia ukatuz. Pentsio duinen aldeko apustu argia egiten dugu bai ekonomikoki lagundu duten emakumeentzat bai eta etxe barruan lan egin dutenentzat ere, ezkutuko ekonomian irautea beste aukerarik ez dutenen alde aurpegia ateraz.

Ekintzaren lehenengo lerroan jarraituko dugu gainontzeko mugimendu feministarekin eskuz esku borrokatuz zaintza lanak eta amatasuna emakumeentzat oztopo bat izan ez dadin. Gure ustez amatasun eta aitatasun baimenak luzatzea ez da nahikoa ekonomiaren ardatza bizitza eta ez merkatua izateko. Horregatik merkatua pertsonen bizitzetara egokitzea exijitzen dugu balioak dituen gizartea eraikitzeko. Benetakoak diren laguntza eraginkorrak nahi ditugu gure ardurapean dauden adin txikikoen, familia kideen edo pertsonen zaintzagatik. Zaintza jardueren erantzunkidetasun partekatua nahi dugu gure kideekin eta, halaber, gure agerikotasuna areagotzeko ordezkaritza postuetan emakumeon presentzia handiagotu nahi dugu erakunde sozial, aldarrikatzaile eta sindikatuetan. Gure sindikatutik hasita.

Indarkeria matxistarekin amaituko duen marea gainezkatuko duen tanta izan nahi dugu. Lanpostuetatik, etxean eta kalean, edozein motatako jazarpenen aurka edo herritarren erdia baino gehiago direnen giza eskubideak arriskuan jartzen dituzten mehatxuen aurka agertuko gara, CNT eskubide horien alde konprometitua dagoen erakunde anarkosindikalista, langile klasekoa, antimilitarista, antifaxista eta feminista den heinean.

Galego

A Confederación Nacional do Traballo (CNT) chama este 8M a unir forzas entorno á loita antifascista. O feminismo será a punta de lanza que acabe con esta arma de represión, desigualdade e odio, que cada vez ten máis forza en institucións e no discurso público.

Fronte a isto, o anarcosindicalismo reclama que a diversidade e a transversalidade sexan o motor dun feminismo de clase e combativo, que rompa o cerco de uniformidade que pretenden o capitalismo, o patriarcado e o fascismo.

Traballadoras do fogar, mulleres migrantes, trans, racializadas, pensionistas, obreiras, cualificadas ou non… todas estamos chamadas a unha loita que é polos dereitos de todas pero tamén por unha sociedade mellor. O feminismo como muro contra o fascismo. Algo que sempre existiu pero que, hoxe máis que nunca, é necesario recordar. Non deixaremos de escoitar discursos sobre as prioridades de un ou outro movemento, sobre o que nos separa, o que nos diferencia, pero debemos ter claro que o inimigo común é o que é. O que nos quere represaliadas, precarias, sen dereitos e illadas.

Por isto, este 8M, como nos anteriores, CNT sae ás rúas para reclamar a equidade nos postos de traballo, a derrogación das reformas laborais que atentan especialmente contra as traballadoras, denunciando a explotación e a vulneración dos dereitos especialmente nos sectores chamados “feminizados”, esixindo o recoñecemento como enfermidade profesional das doenzas que se dan neses sectores e que non son coñecidos por afectar ás mulleres na súa maioría, reclamando a incorporación do traballo doméstico ao mesmo nivel que os demais traballos, denunciando o paro salvaxe que sofren as persoas trans, a indefensión na que a Lei de Estranxeiría deixa as nosas compañeiras migrantes, a discriminación e estereotipación que sofren as persoas racializadas no laboral e social, rexeitando falacias como a do feminismo capitalista marca do Ibex 35 e apostando polas xubilacións dignas tanto para as mulleres que contribuíron economicamente, como as que traballaron no interior do fogar, dando a cara por aquelas que non teñen outra opción que subsistir na economía somerxida.

Seguiremos na primeira liña de acción e loitando xunto co resto do movemento feminista para que os coidados ou a maternidade non sexan un freo para as mulleres. Cremos que ampliar o permiso de maternidade e paternidade, non é suficiente para lograr que o centro da economía sexa a vida e non o mercado. Por isto, esiximos que sexa o mercado o que se adapte á vida para construír unha sociedade con valores. Queremos axudas reais e eficaces por menores a cargo, o mesmo que para familiares ou persoas con diversidade funcional das que nos responsabilizamos. Corresponsabilidade de coidados cos nosos compañeiros, máis presenza de mulleres en postos de representación dándonos visibilidade en organizacións sociais, reivindicativas así como sindicatos. Empezando polo noso.

Queremos ser a gota da marea que acabe coa violencia machista. Dende os postos de traballo, na casa e na rúa, contra o acoso de calquera tipo ou ameazas que poñan en perigo os dereitos humanos de máis da metade da poboación, cos que a CNT está comprometida como a organización anarcosindicalista, de clase, antimilitarista, antifascista e feminista que somos.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ8M

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal