lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ9B

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

01/03/2020 :: Euskal Herria

[Agenda] Aberri eguna 2020

x Euskal erresistenziaren aldeko herri ekimena

Independentzia!
1) Euskal Herrla galnbehera polltlkoan dago azken urteetan. Gero eta era gordinagoan agertzen zalgu euskararen, nortasunaren, kulturaren, demograflaren edo kontzlentzlaren galera nabarmenen bldez, bal eta asimIlazIo zeln zapalkuntzaren normallzazloaren bldez.

2) Krisl nazional horrek lotura zuzena du marko polltlko proplo baten faltak sortzen duen hutsunearekln, marko proplorlk ezean menderatzallearenean desegitea beste aukerarlk ez baltago.

3) Egoera Iraultzeko, herri euskaldunak nahltaezkoa du euskal marko nazIonala berrantolatzea, alegla, euskaldunok nazIo askapenerako muglmendu, estrategla eta gidarltza baten baltan elkartzea, Inperiallsrnoaren eredu, arau eta erakundeetatik at.

4) Horretarako, olnarrlzko bl prIntzlplo ezartzen dltugu ablapuntu glsa:
1. Euskal Herria nazIo okupatua da, eta autodetermlnazIo eskubidea du, hots, Independentzla nazIonalerako eskubidea.
2. Independentzla lortzeko, menderatzalleen sIsteman integratu ordez, gure herrl boterea bultzatu eta euskal estatua egituratzera Jo behar dugu.

5) PrIntzlplo horlekin ados dagoen euskaldun oro animatzen dugu aurtengo Aberrl Egunean Euskal Herrlaren berrantolaketa politlkora eta erresIstentzlara batu dadIn. Dei eglten dugu apIrllaren 12an eguerdlko 12etan Pausun elkartzera, frantzlar eta espalnlar estatuek Inposaturiko muga hautslz.

EUSKAL ERRESISTENTZIAREN ALDEKO HERRI EKIMENA

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ9B

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal